Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mondial Pack B.V. 
Artikel 1 - Definities 
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Mondial Pack B.V. een overeenkomst heeft gesloten;
Opdrachtnemer: Mondial Pack B.V.;
Offerte: een door Mondial Pack B.V. schriftelijk gedane aanbieding;
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Mondial Pack B.V. en haar Opdrachtgever met betrekking tot de verkoop en levering van producten en/of diensten.


Mondial Pack B.V. is een contract manufacturer, gespecialiseerd in het verpakken en produceren van voedingssupplementen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere Offerte en elke overeenkomst, tenzij hier door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk van wordt afgeweken.
2.2 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Voorwaarden, prevaleert hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4       Deze Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze Voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.


Artikel 3 - Offerte en totstandkoming overeenkomst 
3.1 Op alle offertes worden deze Voorwaarden van toepassing verklaard, zowel op de Offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de Offerte anders staat vermeld. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij in de Offerte anders staat vermeld.
3.3 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft bereikt en uit deze acceptatie moet blijken dat Opdrachtgever instemt met de toepasselijkheid verklaring van deze Voorwaarden
3.4       Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever  bericht geeft met deze afwijking in de Offerte in te stemmen.


Artikel 4 - Wijzigingen 
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Artikel 5 - Instructies 
Opdrachtgever dient aan Opdrachtnemer duidelijke instructies te geven. Een fout in de uitvoering van de opdracht als gevolg van een onduidelijke of voor meerdere uitleg vatbare instructie blijft voor risico van Opdrachtgever en ontslaat Opdrachtnemer van de verplichting tot herstel of schadevergoeding.


Artikel 6 - Transportrisico 
Levering geschiedt “af fabriek”. Opdrachtnemer kan op verzoek van en voor rekening van Opdrachtgever  transport regelen waarbij de factuur altijd rechtstreeks aan Opdrachtgever  gestuurd wordt. Schade tijdens transport, ook gedurende het lossen, laden en tijdelijk opslaan door transporteur, zijn voor risico van Opdrachtgever.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid 
7.1 Opdrachtnemer zal een redelijke zorg in acht nemen m.b.t. de door opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde goederen.
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de door Opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde goederen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Ingeval van foutieve uitvoering van de Opdracht beperken de rechten van de opdrachtgever zich tot het recht op herstel, voor zover herstel redelijkerwijs mogelijk is, door Opdrachtnemer, elk recht op schadevergoeding inclusief gevolgschade is daarbij uitgesloten.
7.3 Indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gemelde aansprakelijkheidsbeperking onaanvaardbaar is, beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich maximaal tot de factuurwaarde van de aan haar gegeven opdracht ter zake van de bewerking van de beschadigde zaak dan wel foutief uitgevoerde order.
7.4 De Opdrachtnemer zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de bedrijfsschade van de opdrachtgever.
7.5 Voor een fout of tekortkoming van de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
7.6 Van Opdrachtgever wordt verwacht dat zij haar producten, geproduceerd of verpakt door Opdrachtnemer, controleert bij binnenkomst van de goederen zodat eventuele recalls of claims voorkomen kunnen worden.
7.7 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het eindproduct, geproduceerd of verpakt door Opdrachtnemer.
7.8 Van elk verwerkte opdracht zal 1 monster 12 maanden worden bewaard.
7.9 Opdrachtgever is ermee bekend dat bij het verrichten van de door haar opgedragen productie en/of verpakkingswerkzaamheden verlies van te produceren en/of te verpakken producten op kan treden. Opdrachtnemer treft gebruikelijke maatregelen teneinde een mogelijk verlies (binnen een marge van 10%) zoveel mogelijk te beperken, maar kan voor een eventueel verlies tijdens het productie en/of verpakkingsproces nimmer aansprakelijk worden gesteld.                                                          7.10 Opdrachtgever is ermee bekend dat bij het verrichten van de door haar opgedragen productie van een capsule, tablet en/of softgel de desbetreffende toedieningsvorm onderhevig is aan een gewichtstolerantie tot ±10% buiten het streefgewicht. Opdrachtnemer treft gebruikelijke maatregelen teneinde een mogelijke gewichtsschommeling zoveel mogelijk te beperken, maar kan voor deze gewichtsdifferentiaties nimmer aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 8 - Prijswijzigingen 
8          Opdrachtnemer behoudt zich  het recht voor haar prijzen voor levering van producten en diensten te verhogen indien stijging van kosten of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval zal Opdrachtnemer de te berekenen prijsverhoging tijdig melden aan Opdrachtgever.


Artikel 9 - Levertijden 
9          De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding of het recht diens (betalings)verplichtingen op te schorten. Het voorgaande is nadrukkelijk van toepassing in het geval van overmacht, als beschreven in artikel 10 van deze Voorwaarden.


Artikel 10 - Overmacht 
10        Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen t.g.v. brand, waterschade, blikseminslag of overstroming, defecten aan machines, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden, van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle omstandigheden en oorzaken buiten de schuld van Opdrachtnemer ontstaan.


Artikel 11 - Klachten 
11.1 Klachten over de naar opvatting van Opdrachtgever onjuiste uitvoering van de opdracht dienen onmiddellijk bij aflevering door Opdrachtgever worden gedaan. Opdrachtgever dient daartoe bij het in ontvangst nemen van de producten deze nauwkeurig te controleren op gebreken. Als in ontvangst name geldt het moment dat de producten het bedrijf van Opdrachtnemer verlaten.
11.2      Klachten over door Opdrachtgever gestelde onvolkomenheden of onjuistheden, die zodanig zijn dat de deze bij de keuring van de producten op het moment van ontvangst  redelijkerwijs niet kunnen worden ontdekt, kunnen nog schriftelijk worden gedaan binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de producten.


Artikel 12 - Betaling 
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
12.2 Betaling geschiedt per overboeking op een door Opdrachtnemer op de factuur aangegeven bankrekeningnummer.
12.3 Bij gebreke van tijdige betaling, wordt Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, geacht in gebreke te zijn en zal de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
12.4 Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling indien er sprake is van; niet-betaling binnen een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, door Opdrachtgever surseance van betaling wordt gevraagd, op bezittingen van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, of als Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele of bewind wordt gesteld indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, of als er sprake is van liquidatie of opheffing van het bedrijf van Opdrachtgever .
12.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle schade hieruit voortvloeiend.
12.6      Indien Opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.


Artikel 13 - Annulering 
Annulering van een order door Opdrachtgever wordt alleen geaccepteerd indien de kosten verbonden aan de reeds verrichtte werkzaamheden worden voldaan, ook al zijn deze slechts van voorbereidende aard. Onder deze kosten vallen ook inkoop van reeds bestelde producten die voor de Opdracht zijn gedaan. Opdrachten voor niet standaard of speciaal op maat geleverde producten kunnen nimmer worden geannuleerd.


Artikel 14 - Retentierecht 
Indien Opdrachtgever  een van zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer niet naar behoren uitvoert, heeft Opdrachtnemer het recht afgifte van de onder haar berusting zijnde zaken op te schorten totdat Opdrachtgever  alsnog naar behoren presteert. Een dergelijk retentierecht komt Opdrachtnemer ook toe indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van opdrachten die Opdrachtnemer in het verleden voor Opdrachtgever  heeft verricht.


Artikel 15 - Vervaltermijn 
Elke vordering van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer vervalt indien deze vordering niet binnen 1 maand na aflevering van de goederen aan Opdrachtgever  is ingesteld, dat wil zeggen aanhangig gemaakt bij het bevoegde gerecht.


Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door Mondial Pack gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen geschillen voortvloeiende uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo,.
Aldus vastgelegd te Enschede 20 juni 2019.

Mondial Pack Mondial Pack +31 53 - 434 1177 info@mondialpack.nl